UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. Cel informacji dotyczącej oferowanych przez AMBIT Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) AMBIT Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: AMBIT) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia od 10 października 2014 r.

II. Informacje o udogodnieniach oferowanych przez AMBIT od dnia 10 października 2014 r.

 1. AMBIT udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej:
  a) informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez AMBIT;
  b) ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
 2. AMBIT na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

 3. AMBIT na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:
  a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
  b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

 4. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4 a) powyżej:
  a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – AMBIT realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – AMBIT realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

 5. AMBIT na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez AMBIT wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w pkt. 3, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca AMBIT przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

Accessibility